Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Vaak gestelde vragen betreffende www.delisana.be

 1. Wat wordt er verstaan onder de gebruikte begrippen in deze Algemene Voorwaarden?

Ter verduidelijking van enkele begrippen in deze Algemene Voorwaarden wensen we de volgende concepten hier te verklaren:

 • Overal waar we verwijzen naar “Koper” of “je” in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere goed(eren) of diensten aankoopt via deze Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
 • Met “Consument” wordt verwezen naar elke Koper die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere goed(eren) of diensten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
 • Met de “Website” wordt https://www.delisana.be/ bedoeld.
 • Delisana” is de bv Delisana, met maatschappelijke zetel te 3581 Beverlo (België), Korspelsesteenweg 86, en met ondernemingsnummer 0671.753.011
 • Met “Algemene Voorwaarden” wordt de volledige lijst van vragen en hun antwoorden van deze algemene voorwaarden bedoeld.
  De begrippen die hier gedefinieerd worden gelden voor alle vragen van de Algemene Voorwaarden.
 1. Wie zijn wij?

De verkoop van goederen via deze Website wordt je aangeboden door de besloten vennootschap Delisana, met maatschappelijke zetel te 3581 Beverlo (België), Korspelsesteenweg 86. Zij heeft het ondernemingsnummer 0671.753.011, is gekend bij de btw-administratie onder het BTW-nummer BE0671.753.011 en is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
Delisana is telefonisch te bereiken op het nummer 011/89.03.14 tijdens de volgende uren: Ma-vrij 09.00-18.00 u en za. 09.00-17.00 u
Het e-mailadres van Delisana is webshop@delisana.be

 1. Welke voorwaarden zijn van toepassing op mijn bestelling en de overeenkomsten?

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Delisana op de Website en op elke via de Website tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Delisana en de Koper.
De rechtsverhouding tussen de Koper en Delisana en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de elektronische orderbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (5) het Belgische recht.
Delisana wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die Delisana uitdrukkelijk schriftelijk met de Koper overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.
Wanneer Delisana deze Algemene Voorwaarden wijzigt zal Delisana deze wijziging aan de Koper die een lopende bestelling heeft meedelen. Indien de Koper niet akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden heeft de Koper het recht de overeenkomst kosteloos te beëindigen.

Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Consument worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

Indien één of meerdere bepalingen of deel van een bepaling of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, blijven deze bepalingen of delen van bepaling van toepassing voor zover wettelijk toegelaten is. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht. Delisana en de Koper zullen in dat geval over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen die zo veel mogelijk aansluit bij de strekking van deze Algemene Voorwaarden.
Indien Delisana één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Hoe lang gelden de aanbiedingen op de Website?

Elk aanbod op de Website is slechts informatief. Delisana mag de aanbiedingen op de Website op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Delisana niet.
Ondanks het feit dat de catalogus en Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
Delisana is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Delisana is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

 1. Wanneer is mijn bestelling definitief?

 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden zoals o.a. de betaling.
Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd.

 1. Sluit ik online een echt contract?

Delisana en de Koper komen uitdrukkelijk overeen dat ook via elektronische weg, zoals beschreven in vraag 7 van deze Algemene Voorwaarden, een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de aanvaarding van de bestelling. De elektronische bestanden die Delisana bijhoudt, gelden hierbij als bewijs.
Delisana gaat er dan ook redelijkerwijze van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en zo de overeenkomst tracht af te sluiten gerechtigd en bekwaam is om de Koper te verbinden.

 1. Wat is allemaal inbegrepen in de prijzen vermeld bij de goederen?

De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de artikelen zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald goed zijn niet inbegrepen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.
Alle prijzen op de Website zijn inclusief btw en in euro.
De verzendingskosten zijn niet inbegrepen. Verzendkosten bedragen 5,95 EUR voor België en 7,95 EUR voor verzending naar Nederland. Vanaf 50 EUR is de verzending gratis.
Indien reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Houd steeds rekening met eventueel bijkomende kosten die gepaard gaan met uw keuze van betalingsmogelijkheid (zie vraag 13. Welke betalingsmogelijkheden heb ik?).

 1. Hoeveel verzendingskosten moet ik betalen?

Je moet enkel verzendingskosten betalen als je voor verzending kiest.
Verzendkosten bedragen 5,95 EUR voor België en 7,95 EUR voor verzending naar Nederland.
De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten vind je ook op de orderbevestiging die je bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt.

 1. Wat moet ik nu precies betalen?

Als Koper ben je gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld is in stap  ** van het bestelproces en in de orderbevestiging die je ontvangt, zoals beschreven in vraag 7 van deze Algemene Voorwaarden.
Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Delisana worden rechtgezet.
Houd steeds rekening met eventueel bijkomende kosten die gepaard gaan met jouw keuze van betalingsmogelijkheid (zie vraag 13. Welke gevolgen heeft de keuze voor een bepaalde betalingswijze?).

 1. Hoe lang gelden prijzen?

Delisana behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de goederen gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst.
In afwijking van het vorige lid kan Delisana producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Delisana geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 1. Wanneer en hoe moet ik mijn bestelling betalen?

In principe dien je steeds vooraf te betalen.
Bedrijven, openbare instellingen, scholen en organisaties kunnen contact opnemen met onze klantendiensten om specifieke betalingsvoorwaarden af te spreken.
Bij het plaatsen van de bestelling heb je de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:

 • Bankkaart
 • Kredietkaart (VISA/MASTERCARD)
 • PayPal
 • iDEAL

Houd steeds rekening met eventueel bijkomende kosten die gepaard gaan met jouw keuze van betalingsmogelijkheid (zie vraag 13. Welke gevolgen heeft de keuze voor een bepaalde betalingswijze?).

 1. Wat als ik nog niet betaald heb?

Behoudens indien er een andersluidende specifieke betalingsregeling werd afgesproken tussen Delisana en de Koper, kan er geen levering plaatsvinden wanneer de bestelling niet integraal betaald is.

 1. Welke gevolgen heeft de keuze voor een bepaalde betalingswijze?

Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de Koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren. Delisana is geen partij in de relatie tussen de Koper en de beheerder van het betaalsysteem. 

 1. Kan ik veilig online betalen?

Voor de verwerking van de online betalingen doet Delisana beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Delisana stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Koper die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Delisana heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Koper.
De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleenverantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.
Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Koper, kan Delisana in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

 1. Wat is een standaard levering?

Delisana zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper via de Website aan Delisana kenbaar heeft gemaakt.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Delisana tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan Delisana bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Wat is de levertermijn?

Delisana streeft ernaar om bestellingen binnen 2 à 3 werkdagen na ontvangst klaar te maken en te verzenden, op voorwaarde dat de bestelde artikelen in voorraad zijn.
Afhankelijk van de bestemming, duurt het 2 tot 4 dagen vooraleer je jouw bestelling ontvangt.
Delisana zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden;
Om zicht te krijgen op de exacte levertijd, kan je contact opnemen met onze klantendienst:
telefonisch: +32 11 89 03 14
per e-mail: webshop@delisana.be

De door de klantendienst geleverde informatie omtrent de levertijd bindt Delisana niet en is louter informatief. 

 1. Wat gebeurt er als ik niet thuis ben op het moment van bezorging?

Als je niet aanwezig bent wanneer de transporteur jouw pakje komt leveren, zal die persoon een afleverbericht achterlaten in jouw brievenbus en meestal het pakket opnieuw proberen te leveren. Ben je ook de tweede keer niet thuis, dan kan je jouw pakje afhalen in een distributiepunt in de buurt of word je gevraagd om Delisana te contacteren om een leverdatum af te spreken. Delisana behoudt zich het recht voor de kosten voor het herhaalde transport aan de werkelijke prijs aan jou door te rekenen.

 1. Kan ik mijn bestelling ook afhalen?

Natuurlijk. Als je online bestelt, vink je aan dat je je bestelling komt afhalen bij Delisana.

 1. Wat als er iets mis is met de bestelde goederen bij levering?

Controleer bij levering steeds of je de correcte goederen hebt ontvangen en of er geen uiterlijke beschadigingen zijn. Bij de levering moet je steeds een leveringsnota ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen.
Niet ondertekende leveringsnota’s zullen als correcte levering aangenomen worden. Inontvangstname van de goederen sluit hun aanvaarding in.
Transportschade moet onmiddellijk na vaststelling gemeld worden, zowel aan de transporteur bij levering als schriftelijk (en dit binnen de 48 u) aan Delisana. Als je merkt dat jouw pakket zichtbare schade heeft opgelopen tijdens het transport, dien je altijd schriftelijk voorbehoud te maken bij het ondertekenen van de leveringsnota bij ontvangst. Maak ook steeds een foto van de beschadigde levering en mail ons deze samen met een melding van de klacht naar webshop@delisana.be.
Je verliest in ieder geval het recht om je op enig gebrek en/of niet-conformiteit te beroepen zodra jijzelf en/of een derde de aangekochte goederen (al dan niet gedeeltelijk) verbruikt, verwerkt, herverpakt en/of doorverkoopt.
De Koper is gehouden om kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten te vergoeden.

 1. Wat als er na levering iets mis blijkt te zijn met de bestelde goederen?

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan of non-conformiteit van de ontvangen goederen, andere dan transportschade, moeten binnen de 48 uur na inontvangstname van de goederen schriftelijk worden gemeld aan Delisana, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota of de orderbevestiging.
Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de ontvangen goederen ingediend door de Koper meer dan 48 uur na de inontvangstname van de goederen of na de ingebruikname daarvan zullen door Delisana in behandeling worden genomen overeenkomstig de regeling voor garantie.
Je verliest in ieder geval het recht om je op enig gebrek en/of niet-conformiteit te beroepen zodra jijzelf en/of een derde de aangekochte goederen (al dan niet gedeeltelijk) verbruikt, verwerkt, herverpakt en/of doorverkoopt.
De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

 1. Kan ik een bestelling annuleren of herroepen?

Annulering van een bestelling is enkel mogelijk voor standaardartikelen uit de prijslijst in gebruikelijke hoeveelheden. De annulering is kosteloos indien de bestelling nog niet verstuurd is. Annuleer je de bestelling nadat deze is verstuurd, dan moet je de procedure voor herroeping volgen zoals beschreven onder vraag 22. “Kan ik de bestelling nog herroepen, zelfs na ontvangst en betaling van de goederen?"
Indien je een bestelling wil annuleren, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen de klantendienst:
telefonisch: +32 11 89 03 14
per e-mail: webshop@delisana.be.

 1. Kan ik de bestelling nog herroepen, zelfs na ontvangst en betaling van de goederen?

Ja, als Consument kan je bij bestellingen via de Website een goed, waarvoor het herroepingsrecht niet uitdrukkelijk is uitgesloten, zonder problemen terugsturen of omruilen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst. Iedere Consument kan gebruik maken van dit recht zonder betaling van een boete en/of opgave van motief, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De artikelen moeten compleet, in ongebruikte en onbeschadigde staat en in de originele en onbeschadigde verpakking, terugbezorgd worden.

Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals hier vermeld.

 • De herroeping dient te gebeuren binnen een termijn van 14 dagen, die een aanvang neemt de dag na datum waarop er is afgetekend voor ontvangst bij levering.
 • Het gaat om goederen waarvoor het herroepingsrecht niet uitdrukkelijk werd uitgesloten (zie vraag 23. Geldt het herroepingsrecht voor alle goederen?).

Indien je gebruik wil maken van dit herroepingsrecht moet je Delisana binnen de 14 dagen contacteren. Dit kan telefonisch op +32 11 89 03 14, per e-mail              (webshop@delisana.be) of via het modelformulier dat je hier kan downloaden.
Je moet de goederen onmiddellijk en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop je jouw beslissing om je herroepingsrecht te gebruiken hebt meegedeeld aan Delisana overhandigen of terugzenden.
Een goed mag enkel teruggezonden worden na melding aan Delisana. In onderling overleg kan er afgesproken worden hoe het pakket teruggestuurd moet worden. De terugzending moet altijd vergezeld zijn van een duidelijk ingevuld retourdocument dat je hier kan downloaden.
Je moet de goederen indien redelijker wijze mogelijk in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, zonder enige afgedrukte band, noch stickers, noch enig schrijven op de doos, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsnota terugsturen of terugbrengen naar:

Bv Delisana
Korspelsesteenweg 86
3581 Beverlo
België

Je bent zelf verantwoordelijk voor de zending vanaf het moment dat ze vertrekt tot het moment dat Delisana ze ontvangt. Indien je de goederen wenst terug te sturen moet je beroep doen op een erkende koerierdienst. De kosten voor terugzenden zijn ten laste van de Koper.
Indien je de goederen zelf wenst terug te brengen dan kan dit tijdens de openingsuren van Delisana, dewelke op de Website vermeld staan.
Ten laatste veertien dagen na de dag van ontvangst van het bericht dat je gebruik wil maken van je herroepingsrecht betalen we het door jou reeds betaalde bedrag, inclusief de verzendingskosten, terug op voorwaarde dat de goederen volgens de bepalingen hierboven terugbezorgd zijn. Let wel: indien je bij aankoop uitdrukkelijk voor een andere wijze van verzending hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering, zullen wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugbetalen.
Wij zullen pas tot terugbetaling overgaan wanneer wij alle goederen waarvoor je gebruik maakt van je herroepingsrecht hebben ontvangen, of wanneer je bewijs hebt geleverd van deze terugzending – al naar gelang het tijdstip dat het eerst valt.
Tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een ander (terug)betaalmiddel, zal Delisana voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als datgene waarmee jij de betaling aan Delisana hebt gedaan.

 1. Geldt het herroepingsrecht voor alle goederen? 

  Neen, het herroepingsrecht geldt vb. niet:
 • voor goederen met een duidelijk persoonlijk karakter of die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd;
 • voor goederen die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben (zoals gisten, enzymen, etc.);
 • voor verzegelde goederen die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer je de verpakking hebt geopend (vb; additieven, etc.);
 • voor verzegelde audio- en video-opnamen wanneer je de verpakking hebt geopend;

 • Je mag overigens niet vergeten dat je als Consument instaat voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 1. Heb ik garantie op de aangekochte goederen?

Als je Consument bent, geniet je de wettelijke garantie, overeenkomstig de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004). Het gaat hierbij om de fabrieksgarantie. De factuurdatum geldt als begindatum van deze garantie. Houd dus steeds je originele factuur bij.
Let wel, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en de voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen. De garantie is niet overdraagbaar.
De garantie is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.
Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. Delisana kan hiervan het tegenbewijs leveren.
Het bovenstaande geldt onverminderd enige commerciële garantie die Delisana zou kunnen bieden.

 1. Hoe verloopt de garantieprocedure?

Indien het goed onder garantie valt, wordt het kosteloos vervangen door Delisana.
Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet je contact opnemen met de klantendienst:
telefonisch: +32 11 89 03 14
per e-mail: webshop@delisana.be

De Koper die een beroep wil doen op de garantie dient de artikelen onder garantie die hij online aankocht en die werden verzonden, op zijn eigen kosten aan Delisana te bezorgen.

 1. Kan ik mijn garantie verliezen?

Geen enkele garantie is van toepassing indien:

 • het goed bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
 • jijzelf wijzigingen aan het goed hebt aangebracht of het goed niet op correcte wijze hebt gebruikt;
 • je de gebruiksinstructies of handleiding niet hebt nageleefd;
 • je het goed opzettelijk stuk hebt gemaakt of er onachtzaam mee bent omgesprongen;
 • je de goederen niet goed hebt onderhouden;
 • er sprake is van externe factoren zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
 • je de originele factuur niet kan voorleggen, deze gewijzigd is of onleesbaar werd gemaakt;
 • Delisana niet (tijdig) op de hoogte werd gebracht van de klacht, niet voldoende tijd kreeg om deze te onderzoeken.
 1. Moet ik zelf iets betalen als mijn goederen onder garantie vallen?

Vervangingen bij verborgen gebreken en fabricagefouten moet je steeds alle verzendings- en andere kosten betalen. 

 1. Waarvoor is Delisana aansprakelijk?

De aansprakelijkheid van Delisana ten aanzien van de Koper is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag; (2) het bedrag dat Delisana in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door Delisana aangegane polis BA-aansprakelijkheid.
Ten aanzien van de Koper is Delisana in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies), de door deze Koper en/of derden toegebrachte schade, noch voor schade ten gevolge van het niet-naleven door de Koper van wettelijke en/of andere verplichtingen. De Koper zal Delisana volledig vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen, m.b.t. alle mogelijke vorderingen en procedures, ten gevolge van het (verkeerdelijk) gebruik/verwerking en/of ten gevolge van het niet-naleven door de Koper van wettelijke en/of andere verplichtingen.
Delisana is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht en/of hardship in de ruimst mogelijke betekenis van beide rechtsbegrippen, en met inbegrip van onder meer: sociale onrust, files, brand, weersomstandigheden, technische defecten, schaarste aan grondstoffen, prijsfluctuaties, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie -) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, en/of het op enig moment onbeschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere derden op dewelke beroep werd gedaan, pandemie of epidemie, etc. Ingeval van overmacht en/of hardship kan Delisana naar eigen keuze en inzicht: (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst met de Koper ontbinden; (3) de Koper uitnodigen om nieuwe, aangepaste voorwaarden te onderhandelen.

 1. Welke van mijn gegevens gebruikt Delisana en wat doet zij hiermee?

Bij elk bezoek aan de Website herkent de webserver van Delisana automatisch enkel jouw domeinnaam, niet jouw e-mailadres. Delisana bewaart jouw e-mailadres wel bij een bezoek aan de Website als je boodschappen/vragen plaatst op deze Website en/of als je dit aan ons communiceert, en dit samen met alle informatie die je vrijwillig verstrekt, bv. wanneer je inschrijft voor de nieuwsbrief.
Delisana ontvangt (en bewaart) geen gegevens met betrekking tot de betaling en is hiervoor geenszins aansprakelijk (zie vraag 14. Kan in veilig online betalen?).
Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de Website te verbeteren, om de inhoud en de lay-out van de pagina’s te optimaliseren voor elke individuele bezoeker, alsmede om je op de hoogte te stellen van updates van de Website en om je later te contacteren voor marketingdoeleinden.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op de Website gebruikt Delisana cookies om jouw voorkeuren te registreren, zoals informatie over jouw boodschappenlijst en om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van je browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie gebruiken wij een beveiligde server. Hiervan word je op de hoogte gesteld via een pop-up scherm.
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:
per e-mail: webshop@delisana.be
per brief: Korspelsesteenweg 86, 3581 Beverlo – België.

Delisana behandelt alle door een Koper verstrekte gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heb je het recht alle gegevens op jouw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet.
Je kan je steeds, gratis en op aanvraag, verzetten tegen het gebruik van jouw 
gegevens met het oog op direct marketing. Hiervoor moet je contact opnemen met Delisana. Dit kan op bovenvermeld e-mailadres en postadres.
Alleen al door het feit dat de Koper op de Website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult, machtigt deze Delisana om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Onder ‘intern bedrijfsbeheer’ wordt verstaan klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit.
Wees je ervan bewust dat het internet een publiekelijk toegankelijk systeem is. Het vrijwillig online beschikbaar maken van persoonlijke gegevens gebeurt op jouw eigen risico.
De Koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijs kunnen dienen.

 1. Kan ik mij beroepen op schuldcompensatie?

In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Delisana en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft.

 1. Wat bij geschillen?

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.
Als Consument kan je er wel voor opteren een aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van het geschil in te dienen bij de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie (bereikbaar via volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl). Deze dienst zal de aanvraag zelf behandelen of doorsturen naar een bevoegde entiteit.
Ben je een Consument met woonplaats buiten België (maar binnen de EU), dan kan je bovendien een beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.